Algemene Voorwaarden

Art. 1 – Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Slaapdokter.net en op alle met Slaapdokter.net aangegane overeenkomsten.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
 3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 4. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Slaapdokter.net ingestemd is.
 5. De internetsite van Slaapdokter.net richt zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.
 6. Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Slaapdokter.net in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 7. Slaapdokter.net behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
 8. Door het gebruik van de internetsite van Slaapdokter.net en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Art. 2 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt via telefoon, fax of e-mail.
 2. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij anders vermeld in de offerte.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post naar het door Koper opgegeven adres.
 4. Koper en Slaapdokter.net komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Slaapdokter.net zullen gelden als een vermoeden van bewijs, voor zover de wet dit toelaat.
 5. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Slaapdokter.net garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Art. 3 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting volgens de wettelijke voorschriften.
 2. Speciale aanbiedingen zijn geldig voor de vermelde geldigheidsduur.
 3. De Koper is de prijs verschuldigd die Slaapdokter.net in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen door Slaapdokter.net gecorrigeerd worden.
 4. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

Art. 4 – Betaling

 1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: vooruitbetaling, factuur, contant of Ideal. Andere betalingsmogelijkheden zullen worden vermeld op de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Slaapdokter.net.
 2. In het geval van een afgesproken betalingstermijn, is de Koper in verzuim na het verstrijken van deze termijn. Betalingstermijnen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 3. Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van de Koper.
 4. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten die Slaapdokter.net als gevolg van de niet-nakoming door Koper van diens betalingsverplichtingen heeft moeten maken.
 5. Bij niet-tijdige betaling is Slaapdokter.net bevoegd de overeenkomst te ontbinden of levering op te schorten totdat de betalingsverplichtingen zijn voldaan.

Art. 5 – Levering en leveringstijd

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd, meestal binnen 5 werkdagen. De genoemde levertijd is echter indicatief en niet bindend.
 2. Indien een product tijdelijk niet op voorraad is, wordt de Koper hiervan op de hoogte gebracht en wordt de verwachte leverdatum vermeld.
 3. Leveringen vinden plaats op het opgegeven adres van de Koper.
 4. Het risico van verlies of beschadiging van het product gaat over op de Koper op het moment van juridische en/of feitelijke levering.
 5. Klant is volledig op de hoogte gesteld van het risico van gratis verzending.

Art. 6 – Ruilen en herroepingrecht

 1. De Koper is verplicht de producten direct na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Indien de Koper gebruik wil maken van het herroepingsrecht, kan dit binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product. Uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn specifieke producten zoals maatwerk, gepersonaliseerde producten en bederfelijke producten.
 2. Indien de Koper gebruikmaakt van het herroepingsrecht, wordt het aankoopbedrag minus de verzendkosten binnen 30 dagen terugbetaald.
 3. Indien de Koper een zending per rembours weigert, worden de verzendkosten, rembourstoeslag en administratiekosten apart in rekening gebracht.

Art. 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Na volledige betaling is het product eigendom van de Koper.

Art. 8 – Garantie en aansprakelijkheid

 1. Slaapdokter.net garandeert dat de geleverde zaken voldoen aan de vereiste normen en vrij zijn van gebreken.
 2. De garantiebepalingen worden vermeld op het aankoopbewijs.
 3. Slaapdokter.net is niet aansprakelijk voor schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Slaapdokter.net. Slaapdokter.net is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
 4. De maximale schadevergoeding is gelijk aan de factuurwaarde van het product of de dienst die de schade heeft veroorzaakt.
 5. De garantie is niet geldig bij slijtage, veranderingen aan het product zonder toestemming, gebruik van het product dat niet overeenkomt met de bestemming, beschadiging door opzet of nalatigheid.
 6. De Koper vrijwaart Slaapdokter.net voor aanspraken van derden met betrekking tot de overeenkomst.
 7. Naast deze garantiebepalingen blijven de wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Art. 9 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is Slaapdokter.net niet verplicht haar verplichtingen te voldoen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de verplichtingen wordt verhinderd, zoals stakingen, brand, bedrijfsstoringen, etc.

Art. 10 – Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie, mededelingen en uitingen op de internetsite berusten bij Slaapdokter.net of andere rechthebbenden.

Art. 11 – Persoonsgegevens

 1. Slaapdokter.net verwerkt persoonsgegevens van de Koper conform haar privacy beleid en in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.

Art. 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Art. 13 – Links

 1. Slaapdokter.net kan advertenties of koppelingen naar andere sites bevatten. Slaapdokter.net is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden of hun sites.

Art. 14 – Uw rechten

 1. U kunt te allen tijde aan Slaapdokter.net vragen welke gegevens over u worden verwerkt en verzoeken om correcties of verwijdering van deze gegevens. U kunt ook aangeven geen informatie meer te willen ontvangen.